Поимник за предметот Управување со промени


Поимник

Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

К

Контекст - Context

Околностите кои формираат ситуација или настан, изјава или идеја, пришто со земање предвид на истите, ситуацијата, настанот, изјавата, идејата може комплетно да бидат разбрани. Сет на околности или факти кои го окружуваат определен настан, ситуација, дејствие.